Ochrona Środowiska

Aktualności:

OBWIESZCZENIE NR 29/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2014r. oraz perspektywą na lata 2018-2021”

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
podaje do publicznej wiadomości, że

 1. przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2014r. oraz perspektywą na lata 2018-2021”
 2. projekty dokumentacji („Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2014r. oraz perspektywą na lata 2018-2021” oraz Prognoza oddziaływania na środowisko) są wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem pok. 38,
 3. zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej i elektronicznejw terminie do 30 września 2014r.w Urzędzie Miejskim pok. 38 w godz. 7.30 do 15.30, adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl . Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
 4. organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

W południowej części Doliny Nidy w 1986 r. utworzono Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia. W jego skład wchodzą trzy parki: Nadnidziański, Szaniecki i Kozubowski, wraz z otulinami. Celem utworzenia jest ochrona rzadkich i ginących gatunków flory i fauny: miłka wiosennego, dyptamu jesionolistnego, groszku panońskiego oraz innych roślin kserotermicznych i halofitowych /słonolubnych/, a także ptactwa wodnego i błotnego, rzadkich gatunków owadów i innych zwierząt.

REZERWATY W GMINIE PIŃCZÓW

LpNazwa i położenie rezerwatuRok utworzenia, kategoria, pow. w haGłówny przedmiot ochrony
1"Grabowiec" gm. Pińczów1956 florystyczny, 21,92 haStanowiska roślinności kserotermicznej z miłkiem wiosennym, wiśnią karłowatą, także dyptamem jesionolistnym
2"Krzyżanowice" gm. Pińczów1954 stepowy /ścisły/ 18 haRoślinność stepowa na wzgórzu, na którym w gipsach rozwijają się zjawiska krasowe ?lejki, zapadliska/
3"Polana Polichno" gm. Pińczów1974 stepowy 9,45 haŚródleśna polana ze stanowiskami roślinności stepowej i licznymi gatunkami owadów - szczególnie
4"Skowronno" gm. Pińczów1960 florystyczny /ścisły" 1,93 haZbocze wzgórza położonego wśród pól, porośnięte zbiorowiskami roślin muraw stepowych z miłkiem wiosennym
5"Winiary Zagojskie" gm. Pińczów1960 stepowy /ścisły/ 4,81 haMurawy stepowe porastające fragment wzgórza gipsowego gipsowego licznymi gatunkami roślinności kserotermicznej: miłek wiosenny, ostnica

Na terenie gminy znajduje się wiele pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Ochroną objęte są m. in. 4 odsłonięcia geologiczne gipsów szklicowych z okresu mioceńskiego w pobliżu Bogucic, Gacek i Marzęcina, a w tym ostatnim koło wsi Leszcze 2 jaskinie dł. ok. 20 m i 60 m.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE:

I Przyrodniczo - geologiczna ścieżka dydaktyczna :

 • Bogucice - Grobowiec - Gacki - Krzyżanowice o długości ok. 9 km

Na 17 przystankach poznajemy kolejno:

 • Zabytkowe obiekty Bogucic - 1
 • Krajobrazy typowe dla Niecki Nidziańskiej i Garbu Pińczowskiego Pińczowskiego kulminacji Wzgórza między Bogucicami i Grobowcem - 2
 • Rezerwat Grobowiec - 3, 4, 5, 6, 7 z ciepłolubną roślinnością
 • Zjawiska krasowe i skały gipsowe - 8, 9
 • Kserotermiczną roślinność na nasłonecznionych stokach gipsowych - 10
 • Przykłady rekultywacji na terenie pozyskiwania skał gipsowych - 11
 • Poznanie krasu podziemnego - jaskinia - 12
 • Poznanie zjawisk krasowych w gipsach i roślinności stepowej na terenie rezerwatu Krzyżanowice - 13
 • Obszaru źródliskowego - 14
 • Rzeźbę nagrobną, po części zabytkową na cmentarzu w Krzyżanowicach - 15
 • Zabytki Krzyżanowic - 16
 • Typowy pejzaż Doliny Nidy - 17

II Przyrodniczo - geologiczna ścieżka dydaktyczna:

 • Pińczów - Skowronno o długości ok. 7 km

Na 11 przystankach możemy poznać kolejno:

 • Panoramę Pińczowa - 1
 • Odsłonięcie wapieni pińczowskich w dawnym kamieniołomie "Pińczów"
 • Rekultywację wyrobiska pokopalnianego
 • Piaskownię
 • Roślinność kserotermiczną na trasie
 • Typowe pejzaże krainy zwanej Ponidziem
 • Młody ekosystem leśny
 • Ujecie wody
 • Biocenoza pola uprawnego
 • Florystyczny rezerwat przyrody "Skowronno"
 • Typowy pejzaż Doliny Nidy

Więcej informacji na temat ochrony przyrody uzyskamy:

w Zarządzie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
w Krzyżanowicach Średnich 13
tel. /041/ 357 17 11

 
Ostatnia modyfikacja:2014-09-04, 14:45:11