Ochrona Środowiska

Aktualności:
 
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Pińczów na lata 2008 - 2011
Tu Pobierz Projekt Programu Ochrony Środowiska
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął II etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej. W okresie od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r. udostępniamy opinii społecznej  „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w prowadzonych przez RZGW w Krakowie konsultacjach społecznych i  włączenie się w podejmowanie ważnych decyzji dotyczących środowiska wodnego.

Linki odnoszące się bezpośrednio do dokumentów konsultacyjnych umieszczonych na stronie internetowej RZGW w Krakowie:
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/forum/viewtopic.php?t=7&sid=7b2832351843adb9e51e950616632a93

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/

Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

http://www.ekokarty.pl/wykaz/ochrona_srodowiska

OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

W południowej części Doliny Nidy w 1986 r. utworzono Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia. W jego skład wchodzą trzy parki: Nadnidziański, Szaniecki i Kozubowski, wraz z otulinami. Celem utworzenia jest ochrona rzadkich i ginących gatunków flory i fauny: miłka wiosennego, dyptamu jesionolistnego, groszku panońskiego oraz innych roślin kserotermicznych i halofitowych /słonolubnych/, a także ptactwa wodnego i błotnego, rzadkich gatunków owadów i innych zwierząt.

REZERWATY W GMINIE PIŃCZÓW

LpNazwa i położenie rezerwatuRok utworzenia, kategoria, pow. w haGłówny przedmiot ochrony
1"Grabowiec" gm. Pińczów1956 florystyczny, 21,92 haStanowiska roślinności kserotermicznej z miłkiem wiosennym, wiśnią karłowatą, także dyptamem jesionolistnym
2"Krzyżanowice" gm. Pińczów1954 stepowy /ścisły/ 18 haRoślinność stepowa na wzgórzu, na którym w gipsach rozwijają się zjawiska krasowe ?lejki, zapadliska/
3"Polana Polichno" gm. Pińczów1974 stepowy 9,45 haŚródleśna polana ze stanowiskami roślinności stepowej i licznymi gatunkami owadów - szczególnie
4"Skowronno" gm. Pińczów1960 florystyczny /ścisły" 1,93 haZbocze wzgórza położonego wśród pól, porośnięte zbiorowiskami roślin muraw stepowych z miłkiem wiosennym
5"Winiary Zagojskie" gm. Pińczów1960 stepowy /ścisły/ 4,81 haMurawy stepowe porastające fragment wzgórza gipsowego gipsowego licznymi gatunkami roślinności kserotermicznej: miłek wiosenny, ostnica

Na terenie gminy znajduje się wiele pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Ochroną objęte są m. in. 4 odsłonięcia geologiczne gipsów szklicowych z okresu mioceńskiego w pobliżu Bogucic, Gacek i Marzęcina, a w tym ostatnim koło wsi Leszcze 2 jaskinie dł. ok. 20 m i 60 m.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE:

I Przyrodniczo - geologiczna ścieżka dydaktyczna :

 • Bogucice - Grobowiec - Gacki - Krzyżanowice o długości ok. 9 km

Na 17 przystankach poznajemy kolejno:

 • Zabytkowe obiekty Bogucic - 1
 • Krajobrazy typowe dla Niecki Nidziańskiej i Garbu Pińczowskiego Pińczowskiego kulminacji Wzgórza między Bogucicami i Grobowcem - 2
 • Rezerwat Grobowiec - 3, 4, 5, 6, 7 z ciepłolubną roślinnością
 • Zjawiska krasowe i skały gipsowe - 8, 9
 • Kserotermiczną roślinność na nasłonecznionych stokach gipsowych - 10
 • Przykłady rekultywacji na terenie pozyskiwania skał gipsowych - 11
 • Poznanie krasu podziemnego - jaskinia - 12
 • Poznanie zjawisk krasowych w gipsach i roślinności stepowej na terenie rezerwatu Krzyżanowice - 13
 • Obszaru źródliskowego - 14
 • Rzeźbę nagrobną, po części zabytkową na cmentarzu w Krzyżanowicach - 15
 • Zabytki Krzyżanowic - 16
 • Typowy pejzaż Doliny Nidy - 17

II Przyrodniczo - geologiczna ścieżka dydaktyczna:

 • Pińczów - Skowronno o długości ok. 7 km

Na 11 przystankach możemy poznać kolejno:

 • Panoramę Pińczowa - 1
 • Odsłonięcie wapieni pińczowskich w dawnym kamieniołomie "Pińczów"
 • Rekultywację wyrobiska pokopalnianego
 • Piaskownię
 • Roślinność kserotermiczną na trasie
 • Typowe pejzaże krainy zwanej Ponidziem
 • Młody ekosystem leśny
 • Ujecie wody
 • Biocenoza pola uprawnego
 • Florystyczny rezerwat przyrody "Skowronno"
 • Typowy pejzaż Doliny Nidy

Więcej informacji na temat ochrony przyrody uzyskamy:

w Zarządzie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
w Krzyżanowicach Średnich 13
tel. /041/ 357 17 11

 
Ostatnia modyfikacja:2008-10-30, 08:27:20